Hlavné menu:

REHAMENTA


Prejdi na obsah

Spolupráca

Spolupráca

Druhá Benefícia rádu sv. Lazara z Jeruzalemu

7. marec 2009

Rad sv. Lazara sa zaoberá starostlivosťou o chorých. Založili ho v roku 1096, keď bol vo svete rozšírený mor a rytieri sv. Lazara umiestňovali chorých do lazaretov, aby ich izolovali a zabraňovali šíreniu epidémie. Mnohí rytieri pri starostlivosti o chorých sami ochoreli a zomreli.
Na Slovensku tento rád s vyše 900-ročnou tradíciou pôsobí asi šesť rokov a má 35 členov. Sú medzi nimi známi právnici, ekonómovia, podnikatelia či bývalí politici. Členovia rádu realizujú finančné zbierky na podporu zdravotníckych zariadení.

Spolupráca s ÚPSVAR

...v zmysle § 52a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

  • dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov
  • ide o formu aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce


„Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.
Aj OZ Rehamenta, v spolupráci s ÚPSVaR, podporuje dobrovoľnícku činnosť. Ďakujeme p. Horváthovi a p. Rusnákovej za dobrovoľnícku činnosť v našom združení.

Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých 2007

Hlasujeme za Európsku úniu, v ktorej budú práva ľudí so zdravotným postihnutím chránené efektívnou legislatívou potláčajúcou všetky formy diskriminácie a zaručujúcou plné začlenenie viac než 50 miliónov občanov so zdravotným postihnutím do európskej spoločnosti.

Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých

Európske fórum zdravotného postihnutia vyhlásilo podpisovú kampaň s názvom „1million4disability”, ktorá bude prebiehať v celej Európskej únii od 23. januára do 30. septembra 2007 v rámci Európskeho roka rovnakých príležitostí a osláv 10. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia. Jej cieľom je zozbierať jeden milión podpisov na podporu legislatívy EÚ, ktorá zabráni diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím. Táto kampaň vyvrcholí 4. októbra v Bruseli odovzdaním podpisov predsedovi Európskej komisie a predsedovi Európskeho parlamentu a oslavou za účasti zástupcov členských organizácií EDF zo všetkých krajín EÚ, vysokých predstaviteľov inštitúcií EÚ a iných zúčastnených strán a spojencov Európskeho hnutia zdravotného postihnutia.

Podrobné informácie nájdete
v nasledujúcich dokumentoch.
...Na stiahnutie...

Európsky rok rovnakých príležitostí 2007

Výzva NROZP

!!!Podpisová kampaň!!!

10 rokov EDF - deklarácia

16. marca 2007 sme organizovali v spolupráci so študentmi štúdia socialno-právna činnosť OA v Rožňave podpisovú kampaň v priestoroch obchodného domu TESCO s názvom „1million4disability”.

Pomôžte spolu s nami - verejná zbierka

Slovenská humanitná rada zorganizovala aj v závere tohto roka 2011 vianočnú dobročinnú zbierku s názvom "Pomôžte spolu s nami", ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s významným partnerom SHR - Nadáciou Tesco.
Už 10. ročník tejto tradičnej verejnej finančnej zbierky, ktorú povolilo Ministerstvo vnútra SR, sa začal 24. novembra. Zbierka potrvá do konca tohto roku.
Zúčastnené miestne neziskové organizácie a ich dobrovoľníci zbierajú finančné prostriedky v 41 neobchodných priestoroch v obchodoch spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. do označených a uzavretých prenosných pokladničiek. Osoba, poverená vykonaním zbierky, sa na požiadanie preukáže písomným poverením, podpísaným oprávnenými zástupcami občianskeho združenia a opatreným odtlačkom jeho pečiatky.
Každý, kto sa rozhodol prispieť a venuje svoje darované prostriedky do tejto zbierky, ich dáva v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, alebo sú zdravotne postihnutí či sociálne znevýhodnení a odkázaní na pomoc iných ľudí. Darované prostriedky budú venované na dobročinné účely priamo v tom danom meste, kde budú vyzbierané.
Tento "lokálny princíp" sa počas minulých ročníkov zbierky veľmi osvedčil a zúčastnené neziskové organizácie a občianske združenia ho vítajú. Dobrovoľníci zo zúčastnených občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií, ktorí sa prihlásili do zbierky, sú dobre pripravení na toto podujatie. Zbierka sa koná v neobchodných priestoroch obchodných domov, supermarketov a hypermarketov TESCO v nasledujúcich mestách: Košice (OD a hypermarket), Košice - Nad jazerom, Michalovce, Prievidza, Nitra, Trenčín, Levice, Nitra, Nové Zámky, Bratislava - Zlaté piesky, Bratislava - Lamač, Bratislava - Podunajské Biskupice, Banská Bystrica, Pezinok, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina, Vranov nad Topľou, Humenné, Partizánske, Dolný Kubín, Rožňava, Brezno, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ružomberok, Prešov - VUKOV, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Senec, Krupina, Zvolen, Zvolen - Sekier, Devínska Nová Ves, Malacky, Sečovce, Kolárovo.
Predvianočná zbierka "Pomôžte spolu s nami" sa skončí 31. decembra 2011. Jej vyúčtovanie predloží Slovenská humanitná rada Ministerstvu vnútra SR do konca januára 2012 a výsledky zbierky budú zverejnené v médiách v stanovenom termíne.
V Rožňave sa na Vás tešia / 8.,9.,10.,11.XII , a 15.,16.,17.,18.XII . 2011 / členovia
Občianskeho združenia REHAMENTA Rožňava ( AMALIA -DSS ) spolu so študentmi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a SZŠ. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na úpravu exteriérov budovy na Šípkovej 2, nákup výtvarných potrieb na ergoterapiu a na kreatívne kurzy pre verejnosť v budúcom roku.

"Centík k centu pre našu Rehamentu."

Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.
Ing. Erika Vanyová, predsedníčka OZ
Mgr. Igor Lada, riaditeľ AMALIA - DSS
___________________________________________________________

Verejná vianočná zbierka pre naše OZ Rehamenta prebiehala tri adventné dni v decembri 2010, v priestoroch hypermarketu TESCO Rožňava. Za pomoci študentov SZŠ a VŠZaSP sa nám podarilo vyzbierať 848,- €. Získané financie budú použité na nové projekty v OZ Rehamenta
Vianočná zbierka 2008 - dobrovoľníci od návštevníkov hypermarketu v rámci dnes už medzi verejnosťou dobre známeho fundraisingového vianočného projektu Pomôžte spolu s nami vyzbierali 368,85 €. Financie boli použité na nákup materiálu a ergoterapeutických pomôcok.
V decembri 2007 dobrovoľníci vyzbierali počas zbierky 43 510 slovenských korún. Na stretnutí s novinármi o tom informovali Mgr. Želmíra Gerová - Corporate & Legal Affairs Department, Tesco Stores SR a. s., Ing.Erika Vanyová, predseda OZ REHAMENTA, Eva Riglerová, zástupkyňa Hypermarketu Tesco Rožňava a Mgr. Igor Lada, riaditeľ AMALIA DSS. Prítomní ďalej boli Mgr. Eva Lysičanová, riaditeľka Úradu Slovenskej humanitnej rady v SR a prezidentka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, Mgr.Erika Matisová vedúca odboru sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ. Nechýbali ani samotní členovia a aktivisti OZ Miroslava Brutovská, študentka-dobrovoľníčka OA, Adrián Orbán a Valika Abrahámová.

Zbierka TESCO 2010
Hypermarket TESCO
Verejná zbierka
Pomôžte spolu s nami
Slovenská humanitná rada Bratislava

Túto zbierku organizovalo OZ Rehamenta v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou, Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2. Tel.: 02/50200511-20, fax: 02/50200520, e-mail: shr@changenet.sk, www-stránky: http://www.shr.sk

Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácii, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Svoju pomoc poskytuje aj zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným jednotlivcom.
ĎAKUJEME !

VIA BONA

Udelovanie cien VIA BONA nadácie PONTISNominované firmy na cenu
VIA BONA 2009

VIA BONA

Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu