Hlavné menu:

REHAMENTA


Prejdi na obsah

Akcie-Projekty

Akcie-Projekty

Akcie - Projekty

28. februára 2008 v rámci predstavenia Komárňanskeho divadla ,,MAGNAS MISKA,, členovia OZ Rehamenta ponúkali výtvarné diela. Za sprostredkovanie možnosti prezentácie aktivít OZ patrí poďakovanie poslankyni mestského zastupiteľstva p. Váradiovej.

Detský čin roka

„Pestré mestečko“ v Košiciach

Občianske združenie REHAMENTA nechýbalo ani na tohtoročnom ,,Pestrom mestečku,, neziskových organizácií, organizovanom Karpatskou nadáciou, ktoré sa konalo 10. júna 2011 v priestoroch košického OC Optima v popoludňajších hodinách. Tohto roku sme sa prezentovali ukážkami výroby košíkov z pedigu (t. j. čisteného prútia). Spolu s našimi členmi s mentálnym postihnutím (Števko a Matúš) sme okoloidúcich záujemcov oboznamovali s postupom pletenia pedigu. Túto aktivitu si mohli záujemcovia aj vyskúšať. Najväčší záujem o pletenie prejavili, samozrejme, deti, ktoré si veľmi rýchlo osvojili postup pletenia a radi sa pochválili svojou šikovnosťou rodičom. Návštevníci nášho stánku sa mohli oboznámiť aj s ďalšími aktivitami, ktoré vykonávame v priestoroch nášho združenia, a to prostredníctvom vystavených výrobkov (výrobky z hliny, tkané koberce, pletené košíky z farebného pedigu a papiera, dekoračné sviečky) a letákov.

informačný leták vydaný vďaka Karpatskej nadácii

Dňa 12. júna 2009 vyrástlo v OC Optima Košice Pestré mestečko, na ktorom prezentovalo 15 neziskových organizácií východného Slovenska svoje aktivity. Tejto akcie sa zúčastnili aj členovia nášho občianskeho združenia Rehamenta. V rámci nej sme dostali priestor na prezentáciu našich ergoterapeutických aktivít, ktoré spoločne realizujeme s našimi členmi so zdravotným postihnutím. Návštevníci si mohli prezrieť naše pestré výrobky z hliny, ako i pekné tkané koberce, ktoré vyrábame v rámci pracovných terapií, spolu s prítomnými členmi so zdravotným postihnutím si mohli priamo na mieste vyskúšať modelovanie a maľovanie hliny. Najväčšiemu záujmu sa však tešil hrnčiarsky kruh. Na ňom si vyskúšalo svoju zručnosť veľa návštevníkov, prevažne však deti, ktoré táto aktivita mimoriadne zaujala. Každý návštevník nášho stánku si na pamiatku mohol zobrať malý hlinený darček. Prostredníctvom tejto zaujímavej akcie sme mohli zviditeľniť naše OZ a predstaviť sa širšej verejnosti aj mimo nášho mesta a okresu.

Karpatská nadácia

Podujatie bolo súčasťou projektu Karpatskej nadácie pod názvom 4-3-2-1-Štart!, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zamestnanecký program SPP

Projekt "Spoločne to dokážeme" je určený ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí sú už dospelí a chceli by sa realizovať prostredníctvom ergoterapeutických aktivít.
Cieľom projektu je poskytnúť členom a sympatizantom nášho OZ (v tomto prípade žiakov ZŠ) možnosť pracovať prostredníctvom ergoterapeutických aktivít - práce s hlinou a pestovateľskými prácami a tým sa podieľať na zvyšovaní ich pocitu užitočnosti, potrebnosti, zvýšení sebavedomia, ale aj zlepšení jemnej a hrubej motoriky, rozumových schopností, rozvoji tvorivosti. Na dosiahnutie tohto cieľa už má OZ Rehamenta zakúpenú hrnčiarsku pec a hrnčiarsky kruh. Na účely pestovateľských prác je vyčlenený areál Rehamenty.
Tento projekt má rozvíjať pracovné návyky a schopnosti členov OZ Rehamenta prostredníctvom pestovateľských prác a zdokonaľovaní sa v práci s hlinou, zlepšiť kvalitu života členov OZ, vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj priateľských vzťahov medzi členmi OZ a intaktnou populáciou regiónu, odstraňovať fóbiu z mentálne postihnutých ľudí a ich diskrimináciu zo strany intaktnej populácie v regióne prostredníctvom spoločnej práce a spoznávaním ich charakteru, pozitívnych povahových vlastností a schopností. Projekt pomôže ľuďom s MP zmysluplne tráviť voľný čas, realizovať sa prostredníctvom práce, vyrábať hodnotné produkty. To prinesie do ich života nové kvality.
Výrobkami sa budú môcť prezentovať na verejnosti, čo môže odbúrať niektoré predsudky voči týmto ľuďom, tiež sa budú môcť takouto formou zavďačiť sponzorom, donorom, ľuďom, ktorí ich podporujú. Zároveň umožníme účasť na ergoterapii aj žiakom výtvarného krúžku blízkej Základnej školy na ul. pionierov, čím sa vytvorí možnosť utvárať priateľstvá s intaktnou populáciou.

Práca s hlinou
Práca s hlinou
Spoločné foto

Domnievame sa, že realizáciou vytýčených aktivít sa nám podarilo naplniť všetky stanovené ciele v plnej miere. Úspešná realizácia tohto projektu nás aj vďaka Vašej podpore pozitívne motivuje k nachádzaniu ďalších možností v rámci integračno-pracovných projektov a spolupráce s miestnymi základnými školami.

Fond GSK 2009

V čase globálnej ekonomickej krízy si Fond GSK uvedomuje svoj záväzok a povinnosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Rok 2009 je pre nich už štvrtou šancou podporiť pozitívne zmeny okolo nás v súlade so základnou myšlienkou, ktorá spája charitatívne a filantropické aktivity spoločnosti GlaxoSmithKline:
,,PODAJ RUKU VRÁTI SA TI CELÉ SRDCE,,.
V súlade s cieľmi a poslaním OZ Rehamenta by sme chceli podporiť zmysluplné trávenie voľného času ľudí s postihnutím formou osvojovania si remeselných zručností, konkrétne zručností zameraných na košikárstvo, v spolupráci so žiakmi základnej školy na Ul. pionierov v Rožňave. Prostredníctvom projektu ,,PLETIEME SPOLU,, by sme chceli vytvoriť vhodné podmienky na začleňovanie, odbúranie bariér a predsudkov spoločnosti voči ľuďom s postihnutím; vytvoriť priestor pre sebarealizáciu členov a preukázanie talentu, priestor na vytvorenie a prehlbovanie priateľstva medzi členmi OZ a deťmi z intaktnej populácie. Účasť na tvorivých dielňach umožňuje členom OZ zmysluplne využívať voľný čas, získavať pracovné návyky, s možnosťou presadiť sa na trhu práce. Zároveň prispieva aj k zlepšeniu medziľudských vzťahov medzi intaktnou populáciou a zdravotne postihnutými.
Veríme, že po ukončení podpory z Fondu GSK nás budú vzniknuté vzťahy a pozitívne výstupy nútiť hľadať ďalšie možnosti ako v integračno-pracovných projektoch pokračovať.

Keď práca spája...

..., tak všade navôkol vládne príjemná a družná atmosféra, prameniaca zo vzájomnej spolupráce, nadšenia pre spoločnú vec a spokojnosti s vykonanou prácou.
Takto asi možno opísať atmosféru v novovytvorených priestoroch nášho občianskeho združenia, kde sa v pravidelných intervaloch dvakrát do týždňa schádzali členovia nášho OZ, so žiakmi štvrtých ročníkov dvoch základných škôl v našom meste (ZŠ na Ulici pionierov a ZŠ Sama Tomášika v Rožňave).

A čo ich teda spájalo? No v prvom rade to boli pracovné aktivity súvisiace s ľudovými remeslami, konkrétne tkanie na tkacom stave a práca s hlinou, keďže hrnčiarstvo a tkáčstvo má v našom gemerskom regióne stáročnú tradíciu.
Zapojením žiakov zo základných škôl sme sa snažili o prelomenie bariér medzi intaktnou populáciou a ľuďmi so zdravotným postihnutím. I napriek tomu, že náš trojmesačný projekt realizujúci sa od septembra do novembra 2008 je v už v súčasnosti úspešne za nami, aj naďalej sa budeme snažiť udržiavať spoluprácu s účastníkmi projektu.


Nadácia ORANGE

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Vykročme si v ústrety Konta Orange, n.f.

Rehamenta bezdomovcom

,,Spoločnosť sa skladá z dvoch veľkých tried:
tých, ktorí majú viac jedla ako chuti do jedla a tých, ktorí majú viac chuti ako jedla.,,
(S. Chamfort )

Vďaka poskytnutým priestorom na terase pivárne Baník, bezdomovci z Rožňavy a okolia mali možnosť bezplatne sa naobedovať.
Naše
OZ REHAMENTA pri DSS AMALIA v Rožňave z financií 2% za minulé obdobie a benefičných zbierok pripravili na pravé poludnie v piatok 3.marca 2006 charitatívnu jednorazovú akciu REHAMENTA BEZDOMOVCOM. Chutnú fazuľovú polievku s údeným mäsom a teplý čaj pomohli pripraviť v Domove dôchodcov v Rožňave. Výdaj teplej stravy zabezpečovali členovia OZ a študenti sociálnej práce OA. V príjemnom slnečnom, ale chladnom počasí prišlo svoj hlad utíšiť 23 bezdomovcov.
Za podporu ďakujeme : Piváreň Baník, Gemini Gold, Mesto Rožňava, OZ UNIVERZUM, RVTV, Obchodnej akadémii a Domovu dôchodcov.

Obed

Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu